ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
OKSOVANADIUM KATALİZATORLARININ İŞTİRAKINDA XLORTOLUOLLARIN XLORMALEİN ANHİDRİDİNƏ SELEKTİV OKSİDLƏŞMƏSİ
E.M.Babayev, A.C.Əfəndi, İ.H.Melikova, N.F.Aykan, B.A.İsmayılova

 

Oksovanadium katalizatorlarının iştirakında xlorəvəzli toluolların (XT) ekoloji-təmiz zərərsiz­ləşdirilməsi öyrənilmişdir. Bir və ya daha çox kovalent rabitəli xlor atomlu bu birləşmələrin kompleks müxtəliflik göstərməsi tərkibdə aromatik həlqənin, eləcə də digər funksional qrupların olması ilə xarakterizə olunur. Bununla belə, xlor atomlarnın alınan maddələrin tərkibinə daxil edilməsi onların fiziki-kimyəvi və biokimyıvi xassələrinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Bütün bu göstəricilər xlor-karbohidrogen kimyasını önəmli müzakirə və tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Oksidləşmənin sürətinə və istiqamətinə temperaturun (300–4000C), reagentlərin bir-birinə olan nisbəti (1:1–1:15 mol/l), rabitələrin dissosasiya enerjilərinin, katalizatorların aktiv komponent­lərinin və kontakt müddətinin təsiri müəyyən edilmişdir.

 

Açar sözlər : oksidləşmə reaksiyası, xlortoluol, katalizatorlar, malein anhidridi, xlor-malein anhidridi, oksovanadium katalizatoru, xlorbenzaldehidi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı