ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FERROSEN VƏ SİMANTREN TƏRKİBLİ NANOKOMPOZİSİYA MƏHLULLARI. ONLARIN ALINMASI VƏ DİZEL YANACAQLARI ÜÇÜN İŞLƏNMİŞ QAZLARIN NEYTRALLAŞDIRICISI KİMİ İSTİFADƏSİ İMKANLARI
G.Z.Süleymanov, Z.Q.Qurbanov, R.M.Muradxanov, A.R.Rzayeva

 

Işdə ferrosenin yeni alkil, oksialkil, karbinol (karbinolat), klaster və iki nüvəli törəmələrinin və simantrenin karbinol və karbinolat törəmələrinin sintezi təqiq olunmuşdur. Dizel yanacaqları üçün işlənmiş qazların neytrallaşdırılması kimi istifadə olunan nanokompozisiya məhlullarının alınması tədqiqatının nəticələri verilmişdir. Ferrosenin (simantrenin) və onun bəzi törəmələrinin tullantısız alınma texnologiyasının aspektləri də öyrənilmişdir.

 

Açar sözlər : nanokompozisiya məhsulları, ferrosenin (simantrenin) karbinol, karbinolat törəmələri, antidetonasiya neytrallaşdırıcı, motor və dizel yanacaqları üçün işlənmiş qazları
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı