ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FERROSEN VƏ SİMANTREN TƏRKİBLİ NANOKOMPOZİSİYA MƏHLULLARI. ONLARIN ALINMASI VƏ DİZEL YANACAQLARI ÜÇÜN İŞLƏNMİŞ QAZLARIN NEYTRALLAŞDIRICISI KİMİ İSTİFADƏSİ İMKANLARI
G.Z.Süleymanov, Z.Q.Qurbanov, R.M.Muradxanov, A.R.Rzayeva

 

Işdə ferrosenin yeni alkil, oksialkil, karbinol (karbinolat), klaster və iki nüvəli törəmələrinin və simantrenin karbinol və karbinolat törəmələrinin sintezi təqiq olunmuşdur. Dizel yanacaqları üçün işlənmiş qazların neytrallaşdırılması kimi istifadə olunan nanokompozisiya məhlullarının alınması tədqiqatının nəticələri verilmişdir. Ferrosenin (simantrenin) və onun bəzi törəmələrinin tullantısız alınma texnologiyasının aspektləri də öyrənilmişdir.

 

Açar sözlər : nanokompozisiya məhsulları, ferrosenin (simantrenin) karbinol, karbinolat törəmələri, antidetonasiya neytrallaşdırıcı, motor və dizel yanacaqları üçün işlənmiş qazları
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı