ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TƏBİİ QAZLARIN ADSORBSİYA İLƏ TƏMİZLƏNMƏSİ PROSESİNİN DİFFUZİYA PARAMETRLƏRİNİN TƏYİNİ
A.S.Bayramova, F.V.Yusubov

 

İş təbii qazların adsorbsiya üsulu ilə təmizlənməsi prosesinin diffuziya əmsalının təyin edilməsinə həsr edilmişdir. Təbii qazların adsorbsiyası prosesinin riyazi modeli yaradılmışdır. Riyazi model xüsusi törəməli diferensial tənliklərdən ibarətdir. Yaradılmış riyazi model əsasında prosesin diffuziya parametrləri tapılmışdır. Həmçinin təyin edilmişdir ki, diffuziya əmsallarının ədədi qiymətləri Di aşağıdakı ardıcıllıqla artır: NOx, CO2, H2S.

 

Açar sözlər : təbii qaz, adsorbsiya təmizliyi, diffuziya parametriləri, seolit NaX
Məqaləyə baxın