ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KİMYA TEXNOLOGİYASININ BİR SIRA TİPİK PROBLEMLƏRİNİN HƏLLİ ÜÇÜN PROQRAM TƏMİNATI
M.R.Manafov

 

Kimya və neft kimyası sənayesinin proses və aparatlarının hesablanması və optimallaşdırılması üçün işlənilmiş proqramlar paketi təsvir edilir. Mövcud proqram məhsul­larının analizi aparılmış, onların üstünlük və çatışmazlıqları proqramlar paketinin hazırlan­ması zamanı nəzərə alınmışdır. Bir çox riyazi məsələlərin həlli üçün (inteqralın hesablan­ması, müxtəlif tipli tənliklərin ədədi üsullarla həlli  və s.) hazırlanmış ədədi üsullarla yanaşı, kinetikanın düz məsələsi və bir neçə qurğunun hesablanması və Accses bazasından uyğun tipli aparatın seçilməsi işləri təmin olunmuşdur. İşlənmiş proqramlar paketi məktəblilər, tələbələr, mühəndis və elmi işçilərin qarşılaşdıqları tipik problemlərin həlli üçün effektiv bir vasitə olub, sadə interfeysinin və sürətinin yüksək olması digərlərindən üstündür.

 

Açar sözlər : proqramlar paketi, ədədi üsulla, kinetikanın düz məsələsi, tənliklər, C #
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı