ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
OLİQOMERLƏŞMƏ PROSESLƏRİ ÜÇÜN NANOÖLÇÜLÜ KARBON ƏSASLI ALÜMİNİUM TƏRKİBLİ BİMETALLİK KATALİTİK KOMPLEKSLƏRİN TƏTBİQİ
H.C.İbrahimov, K.M.Qasımova, Z.M.İbrahimova, Ş.A.Əlizadə, İ.V.Kolçikova, S.M.Ələsgərova

 

Alüminium metalı, 1,2-dixloretan və müxtəlif keçid metal duzları əsasında bimetallik katalitik komplekslər sintez edilmiş, müasir analiz metodları ilə tərkibi, strukturu öyrənilmiş və onların iştirakı ilə α-olefinlərin oliqomerləşməsi prosesi aparılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, bimetallik katalitik komplekslər yüksək stabil aktivlik göstərir, oliqomerləşmə prosesləri zamanı məhsulların çıxımı, molekul kütlələri, fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri yaxşılaşır.

 

Açar sözlər : katalitik kompleks, nanokarbon, klaster, heksen-1, oliqomerləşmə, sintetik yağlar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı