ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NEFT ÇİRKAB SULАRININ TƏMƏZLƏNMƏ TEXNOLOGİYASI
Q.İ.Kəlbəliyev, G.Z.Süleymanov, F.İ.Şəkiliyev, V.İ.Кərimli, R.M. Muradxanov

 

Toluol həlledicisini istifadə etməklə neft çirkab neft sularının maye fazalı ekstraksiya üsulu ilə təmizlənməsi texnologiyası təqdim edilibdur. Maye fazada ekstraksiya prosesini  müşayiət edən əsas fiziki-kimyəvi hadisələrin təhlil olunubdur.

 

Açar sözlər : texnologiya, təmizlənmə, çirkab sular, ekstraksiya, kütlə mübadiləsi, parcalanma
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı