ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NEFT ÇİRKAB SULАRININ TƏMƏZLƏNMƏ TEXNOLOGİYASI
Q.İ.Kəlbəliyev, G.Z.Süleymanov, F.İ.Şəkiliyev, V.İ.Кərimli, R.M. Muradxanov

 

Toluol həlledicisini istifadə etməklə neft çirkab neft sularının maye fazalı ekstraksiya üsulu ilə təmizlənməsi texnologiyası təqdim edilibdur. Maye fazada ekstraksiya prosesini  müşayiət edən əsas fiziki-kimyəvi hadisələrin təhlil olunubdur.

 

Açar sözlər : texnologiya, təmizlənmə, çirkab sular, ekstraksiya, kütlə mübadiləsi, parcalanma
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı