ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NEFT ÇİRKAB SULАRININ TƏMƏZLƏNMƏ TEXNOLOGİYASI
Q.İ.Kəlbəliyev, G.Z.Süleymanov, F.İ.Şəkiliyev, V.İ.Кərimli, R.M. Muradxanov

 

Toluol həlledicisini istifadə etməklə neft çirkab neft sularının maye fazalı ekstraksiya üsulu ilə təmizlənməsi texnologiyası təqdim edilibdur. Maye fazada ekstraksiya prosesini  müşayiət edən əsas fiziki-kimyəvi hadisələrin təhlil olunubdur.

 

Açar sözlər : texnologiya, təmizlənmə, çirkab sular, ekstraksiya, kütlə mübadiləsi, parcalanma
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı