ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MİS(II) PARAAMİNOSALİSİLATIN FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİ VƏ ONUN SİRKƏ TURŞUSU İLƏ QARŞILIQLI TƏSİRİ
B.T.Usubəliyev, D.B.Tağıyev, Q.M.Əliyeva, M.K.Munşiyeva, H.F.Məmmədova, K.A.Mənsurova, Ə.K.Əsgərov

 

Məqalədə paraaminosalisil turşusunun mis (II) ilə kompleksəmələgətirməsi tədqiq olunub. İQ spektroskopik və derivatoqrafik analiz üsulları ilə Cu–Cu rabitəli dimer, kimyəvi formulu {Cu2[р-NH2C6H3(OH)(COO)2]} kompleksinin əmələ gəlməsi müəyyən edilib. Bu kompleksə sirkə turşusu ilə təsir etdikdə paraaminosalisil anionunun asetat anionu ilə əvəz olunması və nəticədə [Cu2(CH3COO)4(H2O)2] kompleksinin yaranması müşahidə olunur.

 

Açar sözlər : paraaminosalisil turşusu, mis(II) sulfat, sirkə turşusu, kompleksəmələgəlmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı