ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TSİKLOHEKSANIN HİDROGEN PEROKSİDLƏ OKSİDLƏŞMƏSİ PROSESİNDƏ BİOMİMETİK KATALİZATORUN SEÇİCİ TƏSİRİ
S.Ə.Ağaməmmədova, L.M.Həsənova, T.M.Nağıyev

 

Tsikloheksanın qaz fazada oksidləşməsi prosesində per-FTPhPFе(III)OH/Al2O3 və PPFе(III)OH/Al2O3 heterogen biomimetik katalizatorları aktivliklərinə və müəyyən birləşməyə seçici təsirinə görə tədqiq olunmuşdur. Prosesin parametrlərinin (temperatur, Н2О2-in sulu məhlullarının qatılığı, Н2О2-in həcmi verilmə sürəti) dəyişməsi tsikloheksan və törəmələrindən ibarət qarışığın oksidləşməsi prosesində bu katalizatorların aktiv təsiri və tsikloheksana qarşı seçici təsiri haqqında təsəvvür yaranmasına imkan verir   

 

Açar sözlər : tsikloheksan, oksidləşmə, biomimetik katalizatorlar, tsikloheksanon, tsiklohek­sanol
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı