ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TSİKLOHEKSANIN HİDROGEN PEROKSİDLƏ OKSİDLƏŞMƏSİ PROSESİNDƏ BİOMİMETİK KATALİZATORUN SEÇİCİ TƏSİRİ
S.Ə.Ağaməmmədova, L.M.Həsənova, T.M.Nağıyev

 

Tsikloheksanın qaz fazada oksidləşməsi prosesində per-FTPhPFе(III)OH/Al2O3 və PPFе(III)OH/Al2O3 heterogen biomimetik katalizatorları aktivliklərinə və müəyyən birləşməyə seçici təsirinə görə tədqiq olunmuşdur. Prosesin parametrlərinin (temperatur, Н2О2-in sulu məhlullarının qatılığı, Н2О2-in həcmi verilmə sürəti) dəyişməsi tsikloheksan və törəmələrindən ibarət qarışığın oksidləşməsi prosesində bu katalizatorların aktiv təsiri və tsikloheksana qarşı seçici təsiri haqqında təsəvvür yaranmasına imkan verir   

 

Açar sözlər : tsikloheksan, oksidləşmə, biomimetik katalizatorlar, tsikloheksanon, tsiklohek­sanol
Məqaləyə baxın