ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KREKİNQ VƏ PİROLİZ QAZLARININ KİMYA-TEXNOLOJİ EMALI KOMPLEKSİNİN OPTİMAL LAYİHƏLƏŞDİRİLMƏSİ METODU
A.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.İ.Osmanova, O.A.İsmayılov

 

Krekinq və piroliz qazlarının birgə emalı kompleksinin optimal layihələşdiril­məsi misalında kimya-texnoloji sistemlərin modelləşdirilməsi və optimal layihələşdiril­məsi üçün yeni metod təqdim olunub.

 

Açar sözlər : metod, kompleks, hesab, krekinq, piroliz, optimallaşdırılma
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı