ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
OLİGOTETRAMETİLENDİAMİDODİSULFOİMİD DİSAXARİN KARBON TURŞUSUNUN FOTOELEKTROKİMYƏVİ SİNTEZİ
E.M.Quliyev, T.A.Aslanov, E.T.Aslanova, M.N.Rəşidova

 

Sulfat turşusunun sulu məhlulunda tetrametilendiamidodisulfoimid disaxarin karbon turşusunun fotoelektrokimyəvi oksidləşmə polikondensləşməsi reaksiyası tədqiq edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, elektrolit mühitindən keçən elektrik yükü miqdarının 16 A·saata qədər artırılması nəticəsində sintez edilmiş oliqomerlərin çıxımı maksimal dərəcəyə çatır və 80–82% təşkil edir. Poladın turş mühitdə paslanmasına qarşı tetrametilendiamidodisulfoimid disaxarin karbon turşusu oliqomerlərinin inhibirləşmə təsiri öyrənilmişdir.

 

Açar sözlər : fotoelektrokimyəvi oksidləşmə polikondensləşməsi, tetrametilendiamidodisulfoimid disaxarin turşusu, görünən işıq, ingibitor, oliqomer, qravimetrik üsul
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı