ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ƏLVAN METAL TƏRKİBLİ KASIB FİLİZ VƏ TULLANTILARDAN QİYMƏTLİ KOMPONENTLƏRİN ÇIXARILMASI
A.Ə.Heydərov, A.A.Quliyeva, A.B.Mehdiyev, A.N.Ağayev

 

Oksidləşmişmis kolçedan filizinin və dəmir filizinin emal tullantılarının topa həllolma üsulu ilə yuyulmasının nəticələri analiz edilmişdir. Yuyulmuş məhlullardan bir sıra qiymətli metalların (Cu, Zn, Ag, Au, Co, Mn) hidrolitik çökmə və sorbsiya üsulları ilə qatılaşdırılması şəraiti araşdırılmış, rejimləri müəyyənləşdirilmişdir. Texnoloji məhsullardan arsenin tələbata uyğun həddə qədər zərərsizləşdirilməsi üzrə aldığımız nəticələr haqqında məlumat verilmişdir.

 

Açar sözlər : filiz, tullantı, yuma, qatılaşma, hidrolitik çökmə, sorbsiya, mis, sink, qızıl, gümüş, kobalt, manqan
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı