ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KOBALT (Co2+) VƏ KADMİUM (Cd2+) İONLARININ TƏBİİ VƏ SİNTETİK SORBENTLƏRDƏ SORBSİYASININ KİNETİKASININ QANUNAUYĞUNLUQLARI
X.N.İlyasova, A.N.Nuriyev, F.T.Mahmudov, A.İ.Yaqubov, N.M.Muradova

 

Sənaye tullantı sularındakı tərkibə uyğun modelləşdirilmiş məhlullardan kobalt (Co2+) və kadmium (Cd2+) ionlarının Na-klinoptilolit, Na-bentonit və sintetik ion-mübadilə kationiti olan КУ-2-8-də sorbsiya prosesinin qanunauyğunluqları tədqiq olunmuşdur. Sorbsiya prosesinə məhluldakı ionların qatılığı, mühitin temperaturu və sorbentin dənəvərliliyinin təsiri öyrənilmişdir. Eksperimentin nəticələrinə əsasən bir sıra kinetik parametrlərin hesablanması həyata keçirilmişdir. Məhlullarda sorbsiya prosesinin kinetik tədqiqinin nəticələri prosesin getmə sürətinə təsir edən amilləri aşkar etməyə imkan vermişdir.

 

Açar sözlər : seolit, bentonit, kinetika, ion-mübadilə, sintetik sorbent
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı