ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
YÜKSƏK QƏLƏVİLİ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ ALKİLFENOLYAT TİPLİ AŞQARLARIN TERMOANALİTİK TƏDQİQİ
T.X.Akçurina, E.Ə.Nağıyeva, S.S.Əfəndiyeva, Ş.Y.Həmidova

Alkilfenolun formaldehid və aminosirkə və ya р-aminobenzoy turşuları ilə kondensləşmə məhsulu olan yüksək qələvili karbonatlaşmış kalsium duzlarından ibarət çoxfunksiyalı ИХП-150 və ИХП-156 aşqarlarının aralıq və son məhsulları termiki analiz üsulu ilə tədqiq olunmuşdur. Öyrənilən aşqarların termooksidləşmə stabilliyinin 3600C-yə çatdığı aşkar olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, alkilfenolun formaldehid və aminosirkə və ya p-aminobenzoy turşuları ilə mərhələli kondensləşməsindən alınan aşqarlar birgə kondensləşmədən alınan aşqarlarla müqayisədə daha yüksək termostabilliyə və antioksidləşmə effektivliyinə malikdirlər. ИХП-150 və ИХП-156 aşqarları termooksidləşmə stabilliyinə görə müqayisə üçün tədqiq olunmuş ВНИИНП 714 və МАСК sənaye aşqarlarından daha üstündür

Açar sözlər : alkilfenolyat aşqarları, aminosirkə, p-aminobenzoy turşular, termostabillik, antioksidləşmə effektivliyi, termiki analiz
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı