ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
POLİPROPİLEN VƏ GİL ƏSASLI NANOKOMPOZİTLƏRİN REOLOJİ XASSƏLƏRİ
G.Ş.Qasımova, N.Т.Qəhrəmanov, N.B.Arzumanova, İ.A.İsmayılov, U.M.Məmmədli, A.A.Həsənova, E.G.İskəndərova, Z.M.Orucova

 

Polipropilen və gil əsaslı nanokompozitlər alınmış və onların reoloji xassələri tədqiq edilmişdir. Yerdəyişmə gərginliyinin və temperaturun nanokompozitlərin axın sürətinə, ərimə özlülüyünün effektivliyinə və özlülü axının aktivləşmə enerjisinə təsirinin tədqiqinin nəticələri göstərilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, gilin doldurucu qismində istifadəsi polipropilen əsasında nanokompozitlərin axıcılığının əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmasına kömək edir.

 

Açar sözlər : polipropilen, reologiya, nanokompozitlər, özlülük, axıcılıq
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı