ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PAMBIQ YAĞI TRİQLİSERİDLƏRİ, ETANOLAMİNLƏR VƏ ORTOFOSFAT TURŞUSU ƏSASINDA YENİ SƏTHİ-AKTİV MADDƏLƏRİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİ
İ.A.Zərbəliyeva

 

Pambıq yağı triqliseridlərinin monoetanolaminlə qarşılıqlı təsirindən pambıq yağı turşu fraksiyasının monoetilolamidi alınmış və ortofosfat turşusu ilə fosfatlaşdırılmışdır. Bu fosfat törəməsinin sonradan mono-, di- və trietanolaminlə reaksiyalarından müvafiq etanolamin kompleksləri sintez edilmişdir. Alınmış komplekslərin quruluşu və tərkibi NMR (1H və 13C) və İQ spektroskopiya üsulları ilə təsdiqlənmişdir. Etanolamin komplekslərinin bəzi fiziki-kimyəvi gös­tə­ri­ciləri təyin edilmiş, stalaqmometrik üsulla onların su-kerosin sərhədində yüksək səthi aktivliyə malik olduğu gös­tərilmişdir. Laboratoriya sınaqları nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, bu komplekslər qüvvətli neftyığıcılıq və neft­dispersləmə xassələrinə malikdir. Bu onların tətbiqi ilə su səthindən nazik neft təbəqələrini kənar etməyə imkan verir.

 

Açar sözlər : pambıq yağı triqliseridləri, etanolaminlər, monoetilolamid, monoetilolamidofosfat, etanolaminofosfat kompleksləri, səthi aktivlik, neftyığma, neftdispersləmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı