ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MÜASIR TƏLƏBLƏRƏ CAVAB VERƏN YÜKSƏKOKTANLI ƏMTƏƏLİK BENZİNLƏRİN ALINMASI ÜÇÜN BENZİN FRAKSİAYALARININ KOMPAUNDLAŞDIRILMASI
S.H.Yunusov, R.P.Cəfərov, X.I.Talıbova, N.K.Andrüşenko, L.M.Mirzəyeva

Daha polyar aromatik və olefin karbohidrogenlərində molekullararası qarşılıqlı təsirə nəzərə almaqla müxtəlid benzin qarışıqlarının oktan ədədini hesablama metodikası işlənib hazırlanmışdır. Verilmiş metodikadan istifadə etməklə katalitik krekinq, riforminq, birbaşa distillə benzinlərin optimal tərkibi və oktan ədədi hesablanmışdır

Açar sözlər : avtomobil benzini, kompaundlaşdırma, oktan ədədi, dipol momenti, molekularası qarşılıqlı təsir, optimallaşdırma
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı