ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NANOMETAL HİSSƏCİKLİ KİPLƏŞDİRİCİ SÜRTKÜLƏRİN KOMPONENT TƏRKİBİNİN ONLARIN TERMOOKSİDLƏŞMƏ XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİ
S.Ə.Məmmədov, F.A.Fətəlizadə, T.X.Akçurina, K.T.Əsgərova, E.Y.Əliyev

 

Dispers faza və lipofil üzvi birləşmə rolunu oynayan oksidləşmiş pambıq yağı (OPY) miqdarının  kipləşdirici-yağlayıcı sürtkülərin xassəsınə  təsiri  öyrənilmişdir.  Müəyyən edilmişdir ki, bu  dispers  fazanın  təsiri  sürtkünü  təşkil  edən  kompozisiyanın  tərkibindən  asılıdır. OPY optimal miqdarı 15–18%-dir.  Bu qatılıqda komponentlərin sinerqizm müşahidə olunur və sürtkünün  DDT-ru 200–2100C olmaqla yanaşı termiki-stabilliyi  yüksələrək  230–2600C olur. Tədqiqatlar  göstərir  ki, sürtkünün  hazırlanma  temperaturu  artdıqca  – (160oC-dən  2200C-ə) və  vaxt uzandıqca (30 dəqiqədən  60 dəqiqəyə qədər) onun  termiki  stabilliyi  də  yüksəlir. 

 

Açar sözlər : oksidləşmiş pambıq yağı, kipləşdirici və yiv qoruyucu sürtkülər, nanoölçülü metal hissəcikləri, dam­cı­düş­mə temperaturu, triboloji xassələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı