ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NANOMETAL HİSSƏCİKLİ KİPLƏŞDİRİCİ SÜRTKÜLƏRİN KOMPONENT TƏRKİBİNİN ONLARIN TERMOOKSİDLƏŞMƏ XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİ
S.Ə.Məmmədov, F.A.Fətəlizadə, T.X.Akçurina, K.T.Əsgərova, E.Y.Əliyev

 

Dispers faza və lipofil üzvi birləşmə rolunu oynayan oksidləşmiş pambıq yağı (OPY) miqdarının  kipləşdirici-yağlayıcı sürtkülərin xassəsınə  təsiri  öyrənilmişdir.  Müəyyən edilmişdir ki, bu  dispers  fazanın  təsiri  sürtkünü  təşkil  edən  kompozisiyanın  tərkibindən  asılıdır. OPY optimal miqdarı 15–18%-dir.  Bu qatılıqda komponentlərin sinerqizm müşahidə olunur və sürtkünün  DDT-ru 200–2100C olmaqla yanaşı termiki-stabilliyi  yüksələrək  230–2600C olur. Tədqiqatlar  göstərir  ki, sürtkünün  hazırlanma  temperaturu  artdıqca  – (160oC-dən  2200C-ə) və  vaxt uzandıqca (30 dəqiqədən  60 dəqiqəyə qədər) onun  termiki  stabilliyi  də  yüksəlir. 

 

Açar sözlər : oksidləşmiş pambıq yağı, kipləşdirici və yiv qoruyucu sürtkülər, nanoölçülü metal hissəcikləri, dam­cı­düş­mə temperaturu, triboloji xassələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı