ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
STİROLUN REKTİFİKASİYANIN KUB QALIĞI ƏSASINDA KOMPOZİSİYA
T.L.Huseynzadə, A.F.Gayanov

 

Stirolun rektifikasiyasının kub qalığı polistirol qatranı ²KORS² oliqomerinin neft polimer qatranı ²CПП² (neftin  piroliz məhsulu) ilə modifikasiyası  tədqiq olunub. Təyin olunmuş optimal miqdarda  modifikatorla hazırlanmış  parlaq  təbəqə  əmələ  gətirən örtüklər  kompozisiyası  yüksək fiziki-mexaniki  və kimyəvi  xassələrə  malikdir.   

 

Açar sözlər : parlaq təbəqə, kompozisiyası, polistirol və neftpolimer qatranları, adgeziya, bərklik, kimyəvi davamlılıq.
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı