ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
STİROLUN REKTİFİKASİYANIN KUB QALIĞI ƏSASINDA KOMPOZİSİYA
T.L.Huseynzadə, A.F.Gayanov

 

Stirolun rektifikasiyasının kub qalığı polistirol qatranı ²KORS² oliqomerinin neft polimer qatranı ²CПП² (neftin  piroliz məhsulu) ilə modifikasiyası  tədqiq olunub. Təyin olunmuş optimal miqdarda  modifikatorla hazırlanmış  parlaq  təbəqə  əmələ  gətirən örtüklər  kompozisiyası  yüksək fiziki-mexaniki  və kimyəvi  xassələrə  malikdir.   

 

Açar sözlər : parlaq təbəqə, kompozisiyası, polistirol və neftpolimer qatranları, adgeziya, bərklik, kimyəvi davamlılıq.
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı