ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
DOLOMİT YATAQLARININ İŞLƏNMƏSİ ZAMANI YARANAN TULLANTININ DOLDURUCU KİMİ REZİN QARIŞIQLARINDA İSTİFADƏ OLUNMASI
İ.H.Mövlayev, S.M.İbrahimova, N.A.Zeynalov, Q.M.Məmmədova

 

Protektor və karkas rezin qarışıqlarında ənənəvi doldurucu olan texniki karbon – dolomit yataqlarının işlənməsi zamanı yaranan  tullantı ilə əvəz edilmiş və alınan rezinlərin, vulkanizatların xassələri tədqiq olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, protektor və karkas rezinlərinin qarışıqlarında texniki karbonun 24–30%-nin dolomit yataqlarının işlənməsi zamanı yaranan tullantı ilə əvəz edilməsi, alınan rezinlərin əsas fiziki-mexaniki və istismar xassələrini standarta uyğun saxlamaqla yanaşı, protektor və karkas rezinlərinin istehsalının iqtisadi və ekoloji göstəricilərini yaxşılaşdırmağa imkan verir.

 

Açar sözlər : protektor və karkas rezinləri, doldurucu, texniki karbon, tullantı, dolomit, fiziki-mexaniki və istismar xassələri, ekologiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı