ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
DOLOMİT YATAQLARININ İŞLƏNMƏSİ ZAMANI YARANAN TULLANTININ DOLDURUCU KİMİ REZİN QARIŞIQLARINDA İSTİFADƏ OLUNMASI
İ.H.Mövlayev, S.M.İbrahimova, N.A.Zeynalov, Q.M.Məmmədova

 

Protektor və karkas rezin qarışıqlarında ənənəvi doldurucu olan texniki karbon – dolomit yataqlarının işlənməsi zamanı yaranan  tullantı ilə əvəz edilmiş və alınan rezinlərin, vulkanizatların xassələri tədqiq olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, protektor və karkas rezinlərinin qarışıqlarında texniki karbonun 24–30%-nin dolomit yataqlarının işlənməsi zamanı yaranan tullantı ilə əvəz edilməsi, alınan rezinlərin əsas fiziki-mexaniki və istismar xassələrini standarta uyğun saxlamaqla yanaşı, protektor və karkas rezinlərinin istehsalının iqtisadi və ekoloji göstəricilərini yaxşılaşdırmağa imkan verir.

 

Açar sözlər : protektor və karkas rezinləri, doldurucu, texniki karbon, tullantı, dolomit, fiziki-mexaniki və istismar xassələri, ekologiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı