ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Sb–Sb2S3–SbI3 SİSTEMİNDƏ FAZA TARAZLIQLARI
Z.S.Əliyev, S.S.Musayeva, F.Y.Cəfərli , M.B.Babanlı

 

Sb–S–I sistemində faza tarazlıqları Sb–Sb2S3–SbI3 qatılıq sahəsində DTA və RFA üsulları ilə öyrənilmişdir. Bu qatılıq sahəsində SbSI üçlü birləşməsinin mövcudluğu təsdiq edilmiş, ərimə xarakteri dəqiqləşdirilmişdir. Sb–SbSI politermik kəsiyinin faza diaqramı və həmçinin likvidus səthinin proyeksiyası qurulmuşdur. Sistemdə bütün komponentlərin ilkin kristallaşma sahələri, non- və monovariant tarazlıqların tipləri və koordinatları təyin edilmişdir.

 

Açar sözlər : faza diaqramı, stibium sulfid(III), stibium sulfohalogeni, stibium(III) yodid
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı