ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Sb–Sb2S3–SbI3 SİSTEMİNDƏ FAZA TARAZLIQLARI
Z.S.Əliyev, S.S.Musayeva, F.Y.Cəfərli , M.B.Babanlı

 

Sb–S–I sistemində faza tarazlıqları Sb–Sb2S3–SbI3 qatılıq sahəsində DTA və RFA üsulları ilə öyrənilmişdir. Bu qatılıq sahəsində SbSI üçlü birləşməsinin mövcudluğu təsdiq edilmiş, ərimə xarakteri dəqiqləşdirilmişdir. Sb–SbSI politermik kəsiyinin faza diaqramı və həmçinin likvidus səthinin proyeksiyası qurulmuşdur. Sistemdə bütün komponentlərin ilkin kristallaşma sahələri, non- və monovariant tarazlıqların tipləri və koordinatları təyin edilmişdir.

 

Açar sözlər : faza diaqramı, stibium sulfid(III), stibium sulfohalogeni, stibium(III) yodid
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı