ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
VOLFRAM(V)–o-HİDROKSİ-5-BROMTİOFENOL–AMİNOFENOL SİSTEMİNİN EKSTRAKSİYALI-FOTOMETRİK TƏDQİQIİ
N.A.Verdizadə, Ə.Z.Zalov, A.B.Hacıyeva

 

2-hidroksi-5-bromtiofenol volframla polyar həlledicilərdə həll olmayan rəngli kompleks əmələ gətirir. Sistemə aminofenol daxil edildikdə bu birləşmənin müxtəlifliqandlı kompleks şəkilində üzvi fazaya keçdiyi müşahidə olunur. Aminofenol kimi 2-(N,N-dietilaminometiltio)-4-metoksifenol, 2-(N,N-dibutilaminometil)-4-metoksifenol istifadə edil­mişdir. Müxtəlifliqandlı komplekslərin maksimum dərəcədə ekstraksiyası pH 4.5–6.2-də müşahidə olunur. Komplekslərin maksimum işıqudması 470–480 nm dalğa uzunluğunda müşahidə olunur. Molyar işıqudma əmsalı (3.7–3.9)·104 bərabərdir.

 

Açar sözlər : kompleksəmələgəlmə, ekstraksiya, volfram, 2-hidroksi-5-bromtiofenol, Ber qanunu
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı