ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TALLİUM YODİDLƏRİNİN SELENLƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ QARŞILIQLI TƏSİRİ
D.M.Babanlı, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev

 

 TlI(TlI3,Tl2I3)–Se sistemlərində faza tarazlıqları  DTA və RFA üsulları ilə öyrənilmiş, onların T–x diaqramları qurulmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, TlI–Se sistemi kvazibinar olub monotektik və cır­laşmış evtektik tarazlıqlara malikdir. Tl2I3–Se və TlI3–Se sistemləri isə onları təşkil edən birləşmələrin inkonqruent əriməsi səbəbindən bütövlükdə qeyri-kvazibinardır, lakin subsolidusda stabildir. Tl2I3–Se və TlI3–Se politermik kəsikləri üzrə kristallaşma ardıcıl baş verən mono- və non­variant tarazlıqlardan ibarət çoxmərhələli  prosesdir.

 

Açar sözlər : DTA, RFA, Tl–Se–I sistemi, faza tarazlığı, tallium yodidləri, selen
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı