ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TALLİUM YODİDLƏRİNİN SELENLƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ QARŞILIQLI TƏSİRİ
D.M.Babanlı, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev

 

 TlI(TlI3,Tl2I3)–Se sistemlərində faza tarazlıqları  DTA və RFA üsulları ilə öyrənilmiş, onların T–x diaqramları qurulmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, TlI–Se sistemi kvazibinar olub monotektik və cır­laşmış evtektik tarazlıqlara malikdir. Tl2I3–Se və TlI3–Se sistemləri isə onları təşkil edən birləşmələrin inkonqruent əriməsi səbəbindən bütövlükdə qeyri-kvazibinardır, lakin subsolidusda stabildir. Tl2I3–Se və TlI3–Se politermik kəsikləri üzrə kristallaşma ardıcıl baş verən mono- və non­variant tarazlıqlardan ibarət çoxmərhələli  prosesdir.

 

Açar sözlər : DTA, RFA, Tl–Se–I sistemi, faza tarazlığı, tallium yodidləri, selen
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı