ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
QUDRONUN KEÇİD METALLARI İLƏ MODİFİKASİYA EDİLMİŞ HALLOİZİT İŞTİRAKI İLƏ HİDROKREKİNQİ PROSESİNİN TƏDQİQİ
V.M.Abbasov, H.C.İbrahimov, G.S.Muxtarova, B.M.Əliyev, N.X.Əfəndiyeva, T.X.Əfəndiyeva

 

Məqalədə qudronun keçid metalları ilə (Ni, Co) modifikasiya edilmiş suspenzləşdirilmiş nanostrukturlu halloizit iştirakı ilə hidrokrekinqi prosesinin nəticələri verilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, bu prosesdə eyni şəraitdə – 1.0 МPа təzyiq və  4500C temperaturda – açıq rəngli neft məhsullarının çıxımında artıma, habelə alınan benzin fraksiyasının keyfiyyət gös­tə­ricilərinin yaxşılaşdırılmasına nail olunmuşdur.

 

Açar sözlər : hidrokrekinq, qudron, suspenzləşdirilmiş nanostrukturlu katalizator, təzyiq, benzin, dizel fraksiyası, halloizit
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı