ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
QUDRONUN KEÇİD METALLARI İLƏ MODİFİKASİYA EDİLMİŞ HALLOİZİT İŞTİRAKI İLƏ HİDROKREKİNQİ PROSESİNİN TƏDQİQİ
V.M.Abbasov, H.C.İbrahimov, G.S.Muxtarova, B.M.Əliyev, N.X.Əfəndiyeva, T.X.Əfəndiyeva

 

Məqalədə qudronun keçid metalları ilə (Ni, Co) modifikasiya edilmiş suspenzləşdirilmiş nanostrukturlu halloizit iştirakı ilə hidrokrekinqi prosesinin nəticələri verilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, bu prosesdə eyni şəraitdə – 1.0 МPа təzyiq və  4500C temperaturda – açıq rəngli neft məhsullarının çıxımında artıma, habelə alınan benzin fraksiyasının keyfiyyət gös­tə­ricilərinin yaxşılaşdırılmasına nail olunmuşdur.

 

Açar sözlər : hidrokrekinq, qudron, suspenzləşdirilmiş nanostrukturlu katalizator, təzyiq, benzin, dizel fraksiyası, halloizit
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı