ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
o-KSİLOL VƏ ONUN 4-ƏVƏZLƏNMİŞLƏRİNİN BUXAR FAZALI OKSİDLƏŞDİRİCİ AMMONOLİZİNDƏ İMİD HETEROTSİKLİNİN ƏMƏLƏ GƏLMƏ REAKSİYASINDA o-ƏVƏZLƏYİCİLƏRİN FƏZA EFFEKTLƏRİ VƏ SUYUN ROLU
Q.Ə.Bağırzadə, D.B.Tağıyev

 

o-Ksilol, həmçinin 4-brom- və 4-fenil-o-ksilolların oksidləşdirici ammonolizində ilk maddədən və digər əsas məhsuldan – dinitrildən imid heterotsiklinin əmələ gəlmə xüsusiyyətləri araşdırılmış və ümumiləşdirilmişdir. Hər iki halda imid tsiklinin əmələ gəlməsinin yan orto-qrupların molekuldaxili qarşılıqlı təsirinə imkan verən daha yaxın məsafədə yerləşməsi ilə bağlı yaranan fəza effektinin hesabına olması müzakirə edilmişdir. İlk maddənin orto-metil əvəzləyicilərinin və dinitrilin orto-nitril funksional qruplarının fəza effektlərinin uyğun olaraq oksidləşdirici ammonoliz şəraitində və prosesi müşayiət edən reaksiyaların–oksidləşdirici dehidrogenləşmə və dərin oksidləşmə məhsulu suyun təsirindən oksidləşdirici tsiklləşmə ilə bağlılığı aydınlaşdırılmışdır.

 

Açar sözlər : oksidləşdirici ammonoliz, ksilollar, imidlər, nitrillər, fəza effekti
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı