ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
İZOTROP TURBULENT AXINDA BƏRK HİSSƏCİKLƏRİN, DAMLA VƏ QABARCIQLARIN ÇÖKMƏSİNİN VƏ QALXMASININ NƏZƏRİ ƏSASLARI
Q.İ. Kəlbəliyev

 

İcmal xarakteri  daşıyan bu maqələdə  bütün hidrodinamik axın   hallarında Red, We, Mo  ədədlərini nəzərə alaraq  bərk hissəciklərin, damlaların və qabarcıqların çökməsində və qalxmasında praktik hesablamalar üçün uyğun  modellərin hazırlanma  nəzəriyyəsi ilə bağlı problemlər şərh olunmuşdur. İzotrop turbulent axından bərk hissəciklərin (damlaların)  üfüqi və şaquli boru­larda çökmə mexanizmi təhlil olunmuşdur. Aparılan tədqiqatların təhlili nəticəsində bərk hissəciklərin və damlaların turbulent axında çökmə və qalxma prosesini təsvir edən ehtimali mexanizm seçilmişdir.

 

Açar sözlər : çökmə, qalxma, turbulentlik, damlalar, qabarcıqlar, bərk hissəciklər, kütləötürmə, ayrılma, müqavimət, birləşmə, parçalanma
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı