ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
İZOTROP TURBULENT AXINDA BƏRK HİSSƏCİKLƏRİN, DAMLA VƏ QABARCIQLARIN ÇÖKMƏSİNİN VƏ QALXMASININ NƏZƏRİ ƏSASLARI
Q.İ. Kəlbəliyev

 

İcmal xarakteri  daşıyan bu maqələdə  bütün hidrodinamik axın   hallarında Red, We, Mo  ədədlərini nəzərə alaraq  bərk hissəciklərin, damlaların və qabarcıqların çökməsində və qalxmasında praktik hesablamalar üçün uyğun  modellərin hazırlanma  nəzəriyyəsi ilə bağlı problemlər şərh olunmuşdur. İzotrop turbulent axından bərk hissəciklərin (damlaların)  üfüqi və şaquli boru­larda çökmə mexanizmi təhlil olunmuşdur. Aparılan tədqiqatların təhlili nəticəsində bərk hissəciklərin və damlaların turbulent axında çökmə və qalxma prosesini təsvir edən ehtimali mexanizm seçilmişdir.

 

Açar sözlər : çökmə, qalxma, turbulentlik, damlalar, qabarcıqlar, bərk hissəciklər, kütləötürmə, ayrılma, müqavimət, birləşmə, parçalanma
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı