ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
REAKTOR–REGENERATOR SİSTEMİNDƏ KATALİZATORUN AKTİVLİYİNİN SAXLANMASI ÜÇÜN PROSESİN AVTOMATİK İDARƏ EDİLMƏSİ METODU
R.Ə.Məlikov

 

Kontakt qazının  sıxlıq, istilikkeçirmə göstəricilərinin, katalizatorun  temperatur və sərf parametrlərinin, həmçinin kömpüterə  daxil edilmiş riyazi modellərin iştirakı ilə katalizatorun  akrivliyinin  saxlamağının avtomatic idarə etmək metodu tövsiyə edilmişdir.

 

Açar sözlər : sıxlıq, istilikkeçirmə göstəriciləri, prosesin riyazi modeli
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı