ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
RADİKAL SİSTEMLƏRİN İŞTİRAKI İLƏ POLİOLEFİNLƏRİN MODİFIKASİYASI
Q.İ.Kəlbəliyev, F.Ə.Novruzova, Х.Ş.Hacıəhmədzadə

 

Poliolefinləri kimyəvi modifikasiya etmək üçün AlCl3 və AlEtCl2 həyəcanlandırıcıların iştirakı ilə calaq sopolimerləşmə reaksiyaları tədqiq edilmişdir. Poliizobutilenin akrilonitril və vinilasetatla modifika­siyası reaksiyası onun tətbiq sahələrinin genişləndirilməsi və bu polimerin istismar keyfiy­yətinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə aparılmışdır.

 

Açar sözlər : poliizobutilen, calaq sopolimerləşmə, AlCl3, AlEtCl2, vinilasetat, akrilonitril, poliolefinlər, modifikasiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı