ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
RADİKAL SİSTEMLƏRİN İŞTİRAKI İLƏ POLİOLEFİNLƏRİN MODİFIKASİYASI
Q.İ.Kəlbəliyev, F.Ə.Novruzova, Х.Ş.Hacıəhmədzadə

 

Poliolefinləri kimyəvi modifikasiya etmək üçün AlCl3 və AlEtCl2 həyəcanlandırıcıların iştirakı ilə calaq sopolimerləşmə reaksiyaları tədqiq edilmişdir. Poliizobutilenin akrilonitril və vinilasetatla modifika­siyası reaksiyası onun tətbiq sahələrinin genişləndirilməsi və bu polimerin istismar keyfiy­yətinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə aparılmışdır.

 

Açar sözlər : poliizobutilen, calaq sopolimerləşmə, AlCl3, AlEtCl2, vinilasetat, akrilonitril, poliolefinlər, modifikasiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı