ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Pb2+ VƏ Mn2+ İONLARININ TƏBİİ VƏ SİNTETİK SORBENTLƏRDƏ SORBSİYASININ KİNETİKASININ QANUNAUYĞUNLUQLARI
V.Ə.İsmayılova, Ə.İ.Yaqubov, F.T.Mahmudov, M.A.Abbasov, N.M.Muradova

 

Modifikasiya olunmuş  təbii  klinoptilolit, bentonit və sintetik ion-mübadilə qatranı olan KU-2-8-də Pb2+ və Mn2+ ionlarının tullantı sularına uyğun model məhlullardan sorbsiya prosesinin kinetikasının qanunauyğunluqları tədqiq edilmiş və bu prosesə məhlulun qatılığının, mühitin temperaturunun və sorbentin dənəvərliyinin təsiri müəyyənləşdirilmişdir. Sorbentlərdə ionların sorbsiya prosesini idarə edən xarici və daxili diffuziyasının kinetik parametrləri hesablanmış və alınan nəticələrin riyazi təhlili verilmişdir.

 

Açar sözlər : seolit, kinetika, sorbsiya, sintetik sorbent
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı