ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Tl2Te–Tl9TbTe6 SİSTEMİNİN FAZA DİAQRAMI
S.Z. İmaməliyeva, T.M.Həsənli, F.M.Sadıqov, M.B.Babanlı

 

DTA, RFA, SEM-ЕDS və mikrobərkliyin ölçülməsi üsulları ilə Tl2Te–Tl9TbTe6  sistemində faza tarazlıqları öyrənil­mişdir.  Sistemin faza diaqramı, həmçinin kristal qəfəs parametrlərinin və mikrobərkliyin tərkibdən asılılıq qrafikləri qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdur ki, sistemdə Tl5Te3 tipli kristal quruluşa malik olan geniş bərk məhlul sahələri əmələ gəlir. Lakin sistem Tl9TbTe6 birləşməsinin peritektik əriməsi səbəbindən qeyri-kvazibinardır

 

Açar sözlər : tallium–terbium telluridləri, faza tarazlıqları, bərk məhlullar, kristal quruluş
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı