ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MODİFİKASİYA OLUNMUŞ KOBALTFERRİT KATALIZATORU ÜZƏRİNDƏ 4-METİLFENOLUN 2-PROPANOLLA ALKİLLƏŞMƏSİ
N.Ə.Ağayeva, P.T.Şahtaxtinskaya, D.B.Tağıyev

 

Tədqiqatlar nəticəsində seçilən manqanla modifikasiya olunmuş kobaltferrit katalizatoru iştirakında 4-metilfenolun 2-propanolla qarşılıqlı təsiri reaksiyası öyrənilmişdir. Reaksiya zamanı alınan əsas məhsulun 2-izopropil-4-metilfenol olduğu göstərilmişdir. Müəyyən edilmiş şəraitdə bu məhsulun çevrilmiş və başlanğıc 4-metilfenola görə hesablanmış çıxımları uyğun olaraq 87.5 və 30.6% təşkil edir.

 

Açar sözlər : 4-metilfenol, propanol-2, alkilləşmə, kobaltferrit katalizatoru, 4-metilfenolun izopropil törəmələri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı