ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MODİFİKASİYA OLUNMUŞ KOBALTFERRİT KATALIZATORU ÜZƏRİNDƏ 4-METİLFENOLUN 2-PROPANOLLA ALKİLLƏŞMƏSİ
N.Ə.Ağayeva, P.T.Şahtaxtinskaya, D.B.Tağıyev

 

Tədqiqatlar nəticəsində seçilən manqanla modifikasiya olunmuş kobaltferrit katalizatoru iştirakında 4-metilfenolun 2-propanolla qarşılıqlı təsiri reaksiyası öyrənilmişdir. Reaksiya zamanı alınan əsas məhsulun 2-izopropil-4-metilfenol olduğu göstərilmişdir. Müəyyən edilmiş şəraitdə bu məhsulun çevrilmiş və başlanğıc 4-metilfenola görə hesablanmış çıxımları uyğun olaraq 87.5 və 30.6% təşkil edir.

 

Açar sözlər : 4-metilfenol, propanol-2, alkilləşmə, kobaltferrit katalizatoru, 4-metilfenolun izopropil törəmələri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı