ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
4-{[(5-(BROM/XLOR)-2-HİDROKSİFENİL)METİLEN]AMİN}-5-ALKİL(ARİL)-2,4-DİHİDRO-3H-1,2,4-TRİAZOL-3-ONUN BƏZİ YENİ TÖRƏMƏLƏRİNİN TURŞU DİSSOSİASİYA SABİTLƏRİNİN TƏYİNİ VƏ ONLARIN ANTİOKSİDANT AKTİVLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
Fatih İslamoglu, Emre Menteşe, Derya Bal Altuntaş, Zeynep Levent

 

4-{[(5-(Brom/xlor)-2-hidroksifenil)metilen]amin}-5-alkil(aril)-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-onun bəzi yeni törə­mə­lərinin turşu dissosiasiya sabitləri təcrübi – potensiometrik titrləmə və nəzəri – SPARC computer proqramı ilə təyin olunmuşdur. Həlledicilərin tərkibinin təsiri müzakirə olunmuş, nəzəri və təcrübi dəlillər müqayisə edilmişdir. DFPH-da sərbəst radikal əldə olunmuşdur. Birləşmələr DFPH (1,1-difenil-2-picrilhidrazil) radikalı ilə reaksiyada hidrogen vermə qabiliyyəti göstərmişdir.

 

Açar sözlər : triazol, turşu dissosiasiya sabitləri, antioksidant aktivlik, potensiometrik titrləmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı