ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
4-SULFOİZOFTAL TURŞUSU İMİDİ VƏ ONUN BƏZİ AMİD TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ
T.A.Aslanov, E.T.Aslanova, F.M.Məmmədəliyeva, N.Y.İşenko

 

m-Ksilolun monosulfoamidinin kalium xromatla (K2CrO4)  sulfat turşusu mühitində oksidləşməsi nəticəsində 4-sulfoizoftal turşusunun imidi alınmış, alınan birləşmənin əsasında onun bir sira mono- və diamid törəmələri sintez edilmişdir.

 

Açar sözlər : m-ksilol, amid və imid qrupları, 4-sulfoizoftal turşusunun törəmələri, 4-sulfoizoftal turşusunun imidi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı