ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TOPOLOJİ İZOLYATORLARIN – YENİ SİNİF FUNKSİONAL MATERİALLARIN İŞLƏNMƏSİNİN FİZİKİ-KİMYƏVİASPEKTLƏRİ
M.B.Babanlı, Z.S.Əliyev, I.R.Əmiraslanov

 

Funksional  materialların yeni unikal sinfi – topoloji izolyatorlar (Tİ) haqqında ədəbiyyat məlumatları və bizim tədqiqatlarımızın nəticələri fiziki-kimyəvi analiz və kristallokimya baxımından sistemləşdirilmişdir. Müvafiq sistemlərin faza diaqramlarına və Tİ-lərin əsas tiplərinin kristal quruluşlarına həsr olunmuş işlərə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Göstərilmişdir ki, Tİ xassələrinə malik yeni fazaların axtarışı və dizaynı üçün bir sıra sistemlərin, xüsusən BV–Se(Te) və AIV–BV–Te (AIV – Ge, Sn, Pb; BV – Sb, Bi) sistemlərinin faza diaqramlarına yeni yanaşmalar tətbiq etməklə təkrar baxılmalıdır. Həmçinin məlum binar və üçlü Tİ birləşmələr əsasında mürəkkəb sistemlərin sistematik tədqiq olunması vacibdir.

 

Açar sözlər : topoloji izolyator, metal xalkogenidləri, faza diaqramları, likvidus səthi, monokristal yetişdirmə, kristal quruluş
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı