ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BƏZİ β-ARİLAMİNOKETON TÖRƏMƏLƏRİNİN MÜRƏKKƏB EFİR YAĞLARININ TERMOOKSİDLƏŞDİRİCİ STABİLLİYİNƏ TƏSİRİ HAQQINDA
Ə.Ə.Qədirov, Ə.K.Kazimzadə, E.Ə.Nağıyeva

 

Sintetik sürkü yağlarına səmərəli aşqarların axtarışı istiqamətində bəzi β-arilaminoketon törəmələri sintez edilərək antioksidləşdirici aşqar kimi xassələri öyrənilmışdır.            Alınan birləşmələrin  quruluşu İQ və NMR ıH spektroskopiya  metodları ilə birmənalı təsdiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, sintez edilən β-arilaminoketonlar (I–VI) 2250C-də mürəkkəb efir yağının oksidləşməsini nəzərə çarpacaq dərəcədə ləngidirlər.

 

Açar sözlər : aromatik azometinlər, tsiklik keton, penteritrit efiri, aşqar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı