ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ca2+ VƏ Mg2+ İONLARININ Na-KLİNOPTİLOLİTDƏ SORBSİYASININ STATİKASI
F.T.Mahmudov, Ə.N.Nuriyev, M.A.Hacıyev, M.A.Abbasov, V.X.Əliyeva, X.Ə.İlyasova

 

Seolitlərin ion-mübadilə xassə xüsusiyyətləri öyrənilmiş, prosesdə  ion-mübadilə tarazlığının başlıca amil olması vurğulanmışdır. Bu zaman əldə olunmuş əsas nəticə alınan statik  məlumatların düzgün interpretasiya olunmasından asılı olduğu müəyyən edilmişdir. Bərk faza ilə məhlul arasında mübadilə kationlarının  paylanması seolitlərin  kristallokimyəvi  xüsusiyyətləri və məhlulların fiziki-kimyəvi  xassələrinə  əsaslanmaqla təsirdə  olan kütlələr qanununa tabe olur.

 

Açar sözlər : klinoptilolit, ion-mübadilə, termodinamika, selektivlik, sorbsiya, statika
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı