ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KİMYƏVİ-TEXNOLOJİ KOMPLEKSİN MATERİAL BALANSI
A.R.Səfərov, A.M.Əliyev, A.M.Hüseynova, İ.İ.Osmanova

 

Məqalədə kimyəvi-texnoloji kompleksin metan-hidrogen, propan-propilen, butilen-divinil və izobutilen regionlarının material balanslarının hesablanmaları göstərilib. Regionun material balansının hesablanması üçün ona daxil olan hər bir prosesin texnoloji parametrlərinin rejimləri mövcud olan sənaye-kimyəvi və layihələndirilmə mərhələsində olan proseslərdən götürülüb. Kimyəvi-texnoloji kompleksə krekinq və piroliz qurğularından daxil olan qazların və burada alınan məhsulların miqdarlarını hesablamaqla kimyəvi-texnoloji kompleksin material balansının yekun nəticələri göstərilib.   

 

Açar sözlər : material balans, kompleks, region, hesab, krekinq, piroliz
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı