ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
para-tret-BUTİLFENOLUN AZOTÖRƏMƏLƏRİNİN MİSİN QATILAŞDIRILMASINDA VƏ ATOM-ABSORBSİYA ÜSULU İLƏ TƏYİNİNDƏ İSTİFADƏSİ İMKANININ TƏDQİQİ
A.M.Paşacanov

 

Misin 2-hidroksi-5-T-butilazobenzolla əmələ gətirdiyi komplekslər tədqiq edilmişdir. Kompleksin əmələ- gəlməsinin və ekstrasiyasının optimal şəraiti müəyyənləşdirilmişdir. Misin müxtəlif nümunələrdə təyinin ekstraksiyalı-fotometrik və ekstraksiyali-atom-absorbsiya üsulları işlənib hazırlanmışdır.

 

Açar sözlər : misin kompleksəmələgətirməsi, 2-hidroksi-5-T-butilazobenzol, ekstraksiyalı-atom-absorbsiya, ekstraksiyalı-fotometrik üsullar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı