ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
YASTI İKİLAYLI ŞƏFFAF MÜHİTİN İŞIQLANMA TEZLİYİ ZOLAĞI
S.R.Qasımova, R.M.Qasımov

 

Elektromaqnit şüalarının yastı ikilaylı şəffaf sistemdən əks olunmadan keçməsinin nisbi tezlik zolağı üçün ifadə alınmışdır.

 

Açar sözlər : elektromaqnit dalğalar, dalğanın keçmə zolağı, şəffaf mühitlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı