ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
POLADIN YERALTI KORROZİYASI
İ.F.Məmmədyarova, D.G.Səlimxanova

 

Azkarbonlu poladın paslanması öyrənilmək üçün Bakı metropolitenin yeraltı torpağı götürülüb. Metalın itkisi və paslanma səthi zamandan asılı olaraq təyin olunub. Onların əsasında: 1) paslanma sürəti (q m-2 saat-1);
2) yerli dərinliyin zədələnməsi (mm/il); 3) əvvəlki parıldayan səthin paslanma səthinə nisbəti hesablanıb. Təyin olunub ki, torpaq nümunəsi paslanma aktivliyinə malikdir və dəmir, kalsium, silisium oksidləri əmələ gətirir. Onların olmağı rentgenoqrafik difraktoqramlarla təsdiq olunub.

 

Açar sözlər : korroziya, yeraltı torpağ, rentgen, oksidlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı