ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NANOSTRUKTURLU HALLOİZİTİN İŞTİRAKI İLƏ QUDRONUN HİDROKREKİNQİ
G.S.Muxtarova

 

Məqalədə qudronun suspenzləşdirilmiş nanostrukturlu halloizitin iştirakı ilə hidro­kre­kinq prosesinin nəticələri göstərilmişdir. Hidrokrekinq prosesinin gedişinə tem­peraturun və təzyiqin təsiri tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, temperatur və təz­yiq­dən asılı olaraq açıq rəngli neft məhsullarının çıxımı 46–50 kütlə % arasında dəyişir.

 

Açar sözlər : hidrokrekinq, qudron, suspenzləşdirilmiş nanostrukturlu katalizator, benzin, dizel fraksiyası
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı