ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NANOSTRUKTURLU HALLOİZİTİN İŞTİRAKI İLƏ QUDRONUN HİDROKREKİNQİ
G.S.Muxtarova

 

Məqalədə qudronun suspenzləşdirilmiş nanostrukturlu halloizitin iştirakı ilə hidro­kre­kinq prosesinin nəticələri göstərilmişdir. Hidrokrekinq prosesinin gedişinə tem­peraturun və təzyiqin təsiri tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, temperatur və təz­yiq­dən asılı olaraq açıq rəngli neft məhsullarının çıxımı 46–50 kütlə % arasında dəyişir.

 

Açar sözlər : hidrokrekinq, qudron, suspenzləşdirilmiş nanostrukturlu katalizator, benzin, dizel fraksiyası
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı