ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Sе-FORMALI KLİNOPTİLOLIT VƏ MORDENİT SORBENTLƏRİNƏ SU VƏ BENZOLUN BUXARLARI VASİTƏSİ İLƏ ADSORBSİYA XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ
N.Ə.İmanova, Ə.İ.Yaqubov, Z.A.Cabbarova, S.H.Məmmədova

 

Su buxarlarının və benzolun adsorbsiya–desorbsiya izotermaları əsasında Se formalı klinoptilolit və mordenitin məsaməli quruluş xassələri tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, seolitlərin quruluşunu modifikasiya etməklə onların fiziki-kimyəvi xassələri dəyişir və istifadə sahəsi genişlənir.

 

Açar sözlər : klinoptilolit, mordenit, benzol, adsorbsiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı