ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
POLİİZOPRENLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ BİTUMUN VƏ ONUN ƏSASINDA ÖRTÜKLƏRİN XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ
İ.H.Mövlayev, S.M.İbrahimova, G.M.Məmmədova, G.R.Qazıyeva, D.N.Cəfərova

 

Qudron:asfalten=80:20 qarışığı əsasında yüksək yumşalma temperaturuna malik (tyum=1100C) xüsusi bitum alınmış və xassələri tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, onun əsasında alınan örtüyun əsas göstəriciləri standartın tələblərinə cavab vermirlər. Buna görə alınmış bitumun poliizoprenlə müxtəlif nisbətlərdə mexaniki-kimyəvi modifakasiyası aparılmış, bitumun və modifikasiya olunmuş bitumun müxtəlif temperaturlarda və gərginliklərdə reoloji xassələri tədqiq edilmişdir. Ğöstərmişdir ki, tədqiqatın aparıldığı bütün hallarda modifikasiya olunmuş bitumun effektiv özlülüyü modifikasiya olunmamış bitumun effektiv özlülüyüdən yüksəkdir və tərkibində olan poliizoprenin miqdarı artdıqca artır. Modifikasiya olunmuş qudron:asfalten=80:20 bitum əsasında alınan örtüyün göstəricilərinin tədqiqi göstərilmişdir ki, məlum sənaye neft bitumu olan B-80/30 əsasında örtüyü ilə müqaisədə poliizoprenlə modifikasiya olunmuş örtük suya, aqresiv mühitlərə davamlılıq, möhkəmlik, elastiklik, adgeziya kimi yüksək göstəricilərə malikdir. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində poliizoprenlə modifikasiya olunmuş bitum əsasında alınan kompozisiyaların antikorroziya örtükləri və hidroizolasiya materialı kimi istifadə etmək üçün tərkibləri təklif edilmişdir.

 

Açar sözlər : xüsusi bitum, poliizopren, modifikasiya, reoloji xassələr, örtüklər, möhkəmlik, elastiklik, adgeziya, suya davamlılıq, aqresiv mühitlərə davamlılıq
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPİLENİN POLİMERLƏŞMƏ PROSESİNİN QEYRİ-STASİONAR RİYAZİ MODELİNİN YARADILMASIA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova, E.F.Əliyev
- Tl9SmTe6 –Tl4PbTe3 VƏ Tl9SmTe6 –Tl9BiTe6 SİSTEMLƏRİNİN FAZA DİAQRAMLARININ MODELLƏŞDİRİLMƏSİS.Z.İmaməliyeva, G.İ.Ələkbərzadə, A.N.Məmmədov, M.B.BabanlıDavamı