ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NEFT NAFTEN VƏ TSİKLOHEKSAN KARBON TURŞULARININ DOYMUŞ VƏ DOYMAMIŞ EFİRLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ ANTİMİKROB AKTİVLİYİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ
M.H.Vəliyev, S.Ə.Mustafayev, A.G.Şahməmmədova, N.Ə.Məmmədova, N.K.Niyazova

 

Neft naften və tsikloheksankarbon turşularının doymuş və doymamış efirlərinin müvafiq turşuları, qlikol və epixlorhidrin ilə qarşılıqlı təsir reaksiyaları öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, neft turşuları asetilen sıra efirləri daha güclü mikrob aleyhinə xassələr daşıyırlar.

 

Açar sözlər : naften turşusu, qlisidil efiri, diollar, naften radikalı
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı