ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NEFT NAFTEN VƏ TSİKLOHEKSAN KARBON TURŞULARININ DOYMUŞ VƏ DOYMAMIŞ EFİRLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ ANTİMİKROB AKTİVLİYİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ
M.H.Vəliyev, S.Ə.Mustafayev, A.G.Şahməmmədova, N.Ə.Məmmədova, N.K.Niyazova

 

Neft naften və tsikloheksankarbon turşularının doymuş və doymamış efirlərinin müvafiq turşuları, qlikol və epixlorhidrin ilə qarşılıqlı təsir reaksiyaları öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, neft turşuları asetilen sıra efirləri daha güclü mikrob aleyhinə xassələr daşıyırlar.

 

Açar sözlər : naften turşusu, qlisidil efiri, diollar, naften radikalı
Məqaləyə baxın