ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NEFT NAFTEN VƏ TSİKLOHEKSAN KARBON TURŞULARININ DOYMUŞ VƏ DOYMAMIŞ EFİRLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ ANTİMİKROB AKTİVLİYİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ
M.H.Vəliyev, S.Ə.Mustafayev, A.G.Şahməmmədova, N.Ə.Məmmədova, N.K.Niyazova

 

Neft naften və tsikloheksankarbon turşularının doymuş və doymamış efirlərinin müvafiq turşuları, qlikol və epixlorhidrin ilə qarşılıqlı təsir reaksiyaları öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, neft turşuları asetilen sıra efirləri daha güclü mikrob aleyhinə xassələr daşıyırlar.

 

Açar sözlər : naften turşusu, qlisidil efiri, diollar, naften radikalı
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPİLENİN POLİMERLƏŞMƏ PROSESİNİN QEYRİ-STASİONAR RİYAZİ MODELİNİN YARADILMASIA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova, E.F.Əliyev
- Tl9SmTe6 –Tl4PbTe3 VƏ Tl9SmTe6 –Tl9BiTe6 SİSTEMLƏRİNİN FAZA DİAQRAMLARININ MODELLƏŞDİRİLMƏSİS.Z.İmaməliyeva, G.İ.Ələkbərzadə, A.N.Məmmədov, M.B.BabanlıDavamı