ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PbS–Sb2S3–SnS KVAZİÜÇLÜ SİSTEMİNDƏ ƏMƏLƏ GƏLƏN BİRLƏŞMƏLƏRİN TERMODİNAMİKİ FUNKSİYALARI
Ş.H.Məmmədov, İ.B.Bəxtiyarlı, A.N.Məmmədov, V.S.Məmmədov

 

İşdə ilk dəfə olaraq PbS–Sb2S3–SnS kvaziüçlü sistemində əmələgələn  Pb2SnSb2S6 və PbSnSb4S8 tərkibli dördlü və həmçinin sərhəd sistemlərdə əmələgələn üçlü birləşmələrin   (PbSb2S4, Pb5Sb4S11,  PbSnS2, SnSb2S4, Sn2Sb2S5, Sn2Sb6S11) standart entropiyası (), əmə­ləgəlmə entropiyası (D), entalpiya (D) və Gibbs enerjisi (D) hesablama yolu ilə müəyyən edilmişdir.

 

Açar sözlər : kvaziüclü sistem, termodinamiki funksiyalar, üçlü və dördlü birləşmələr, en­talpiya, entropiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı